prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński

prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński

dr Grzegorz Sibiga

dr Grzegorz Sibiga

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Redaktor cyklicznego dodatków naukowych poświęconych prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Członek rady programowej Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych i członek rady konsultacyjnej miesięcznika IT w administracji.
Wykonuje zawód adwokata, partner w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Doświadczenie zdobywał również pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zamknij

Prof. dr hab. Mariusz Załucki

Prof. dr hab. Mariusz Załucki

Dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik Katedry Prawa Cywilnego. Autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i prawa międzynarodowego prywatnego. Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Australii. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Adwokat.

Zamknij

dr Sebastian Szymański

dr Sebastian Szymański

Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki. Filozof specjalizujący się w etyce i etyce praktycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii sprawiedliwości oraz problemów etycznych dotyczących nowych technologii, w szczególności robotyki i sztucznej inteligencji. Prowadzi autorskie kursy z zakresu roboetyki oraz etyki nowych technologii. Przewodniczył grupie prawno-etycznej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. polskiej strategii sztucznej inteligencji. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji, gdzie przewodniczy grupie roboczej zajmującej się sztuczną inteligencją.
Ostatnio opublikował Uzasadnienia teorii sprawiedliwości. Dziedzictwo Johna Rawlsa (Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2018). Obecnie pracuje nad książką poświęconą etyce sztucznej inteligencji (Wydawnictwo Naukowe PWN).

Zamknij

dr hab. prof. UŁ Monika Namysłowska

dr hab. prof. UŁ Monika Namysłowska

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autorka ponad 120 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim dotyczących m.in. prawa konsumenckiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nowych technologii. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką” (nr projektu: 2018/31/B/HS5/01169). Członek kolegium redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego (ETS) oraz internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR). Gościnny wykładowca m.in. na Uniwersytecie w Regensburgu, Georg-August-Universität w Getyndze, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster (Niemcy) i Uniwersytecie w Pampelunie (Hiszpania). Członek Rady Doradczej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Adama Jassera. Wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych.

Zamknij

Mirosław Wróblewski

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy. Jest autorem 60 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego. Był i jest ekspertem w wielu międzynarodowych projektach badawczych w zakresie nauk prawnych. Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu w latach 2012 - 2017. Od 2016 r. wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Wykładowca prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony praw człowieka oraz prawa nowoczesnych technologii na m.in. Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Akademii im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz na aplikacji radcowskiej. W listopadzie 2018 r. wybrany na członka zarządu European Network of National Human Rights Institutions w Brukseli (kadencja od marca 2019 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach prawnej ochrony praw jednostki, m.in. w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawa do sądu oraz niedyskryminacji, w szczególności w kontekście zastosowań nowoczesnych technologii.

Zamknij

dr hab. Andrzej Wodecki, MBA

dr hab. Andrzej Wodecki, MBA

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w uczeniu maszynowym, nauczaniu ze wzmocnieniem (reinforcement learning) oraz zastosowaniach sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych w biznesie. Autor książki „Artificial Intelligence in Value Creation” (Palgrave MacMillan 2019, polskie wydanie: „Sztuczna Inteligencja w kreowaniu wartości organizacji”, Edu-Libri, 2018).

Ukończył wiele zaawansowanych programów edukacyjnych z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (w tym Artificial Intelligence Nanodegree, Machine Learning Engineer Nanodegree, Data Scientist Nanodegree i Deep Reinforcement Learning Nanodegree) oraz przedsiębiorczości internetowej (Tech Entrepreneur Nanodegree) w Udacity.com.

Posiada kilkanaście lat doświadczeń we wdrożeniach systemów klasy ERP dużych projektów e-learning i zarządzania kapitałem ludzkim (UMCS w Lublinie, Polski Uniwersytet Wirtualny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskie Porty Lotnicze, KRUS), wdrożeniach systemów SAP i Oracle w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (IMPEL SA, PZU, KRUS), doradztwie strategicznym dla sektora publicznego (projekty Ernst&Young dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kancelarii Premiera RP). Od blisko 20 lat dzieli się tymi doświadczeniami nauczając na prestiżowych programach MBA, w szczególności w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Jego kariera zawodowa obejmuje również prace badawcze w obszarze kapitału intelektualnego, przedsiębiorczości i globalizacji. Współautor metodyki wyłaniania firm o wysokim potencjale globalizacji (projekt Globalni Liderzy Przyszłości realizowany dla PKO BP) oraz prowadzonej we współpracy z Harvard Business Review Polska (w ramach Think Tanku Polska GoGlobal) kolejnych edycji tego konkursu. Autor wielu publikacji i raportów z obszaru kapitału intelektualnego i innowacyjności (w szczególności GoGlobal: raport o innowacyjności polskiej gospodarki; GoGlobal Polish Pharma: raport o innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego; Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny; Strategia rozwoju telemedycyny w regionie lubelskim; Kapitał intelektualny Polski;). Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. Innowacyjności.

Inicjator i lider wielu start-up’ów internetowych, w tym Skakanka.pl (system rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży), AeroBrains.com (wykorzystanie neurokognitywistyki w usprawnianiu procesów poznawczych osób dorosłych) czy iLab Sp. z o.o. (kursy robotyki dla dzieci i młodzieży).

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (dr nauk fizycznych). Ukończył studia MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu i University of Central Lancashire oraz kurs The Art and Science of Coaching w Erickson College i Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pasje: fitness, zdrowy rozsądek

Zamknij

dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński

dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński

Czynny adwokat na stanowisku Counsel w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW, autor i współautor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Laureat konkursu UP RP na najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu prawa własności intelektualnej. Pełni funkcję stałego arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych oraz mediatora w UPRP/WIPO. Jest konsultantem Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych i cyfryzacji sądownictwa. Członek redakcji „Comparative Law Review Journal”, czasopisma „Młody Jurysta”, oraz członek Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda w Krakowie. Pełnił funkcję eksperta w Zespole ds. Uchylania Barier w E-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji i Łączności Rady Ministrów oraz działał jako ekspert legislacyjny Pracodawców RP w zakresie prawa medycznego, nowych technologii i farmaceutycznego.

Zamknij

dr hab. prof UO Dariusz Szostek

dr hab. prof UO Dariusz Szostek

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii WPiA UO, Członek EU Blockhaton Forum EUIPO (European Union Property Office) Komisji Europejskiej, członek ELI (European Law Institute) w Wiedniu, Stażysta Uniwersytetu w Wilnie i Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor czasopisma naukowego „Prawo Mediów Elektronicznych”, autor szeregu publikacji z zakresu prawa nowych technologii wydanych w Polsce i zagranicą (m.in. „Nomos Germany”) w tym bestsellerów wydawniczych („Blockchain and Law”, „IT i bezpieczeństwo danych w kancelarii prawnej”, „Komentarz do prawa konsumenckiego”), wykładowca, uczestnik grantów międzynarodowych (m.in. Smart Human-Orented Platform for Connected Factories Horizon 2020). Laureat Przeglądu Prawa Sądowego za „Komentarz do prawa konsumenckiego” i Nagrody IV Forum Mediów Elektronicznych. Prywatnie i amatorsko interesuje się fotografią.

Zamknij

prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii i studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” w INP PAN. Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych oraz w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.
Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i INP PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego.

Zamknij

dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ w Katowicach. Zajmuje się prawem ochrony konsumentów, prawem prywatnym międzynarodowym i europejskim prawem prywatnym. Autorka książek i kilkudziesięciu publikacji artykułowych z tego zakresu. Brała udział w pracach zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie prawa zobowiązań i prawa konsumenckiego. Arbiter w sądach arbitrażowych gospodarczych i konsumenckich. Ekspert i recenzent w projektach Komisji Europejskiej (m.in. FP7 i Horyzont 2020) i Narodowego Centrum Nauki.
Ostatnio opublikował „Uzasadnienia teorii sprawiedliwości. Dziedzictwo Johna Rawlsa” (Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2018). Obecnie pracuje nad książką poświęconą etyce sztucznej inteligencji (Wydawnictwo Naukowe PWN).

Zamknij

Maciej Groń

Maciej Groń

Radca prawny, ekspert w zakresie integracji prawa z nowymi technologiami. Zajmował się implantacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy o handlu elektronicznym, dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a także nowelizacjami ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W latach 2011-2016 był odpowiedzialny za negocjacje RODO w pracach Rady UE. Jako radca prawny w NASK odpowiada za prawo i regulacje dot. zarządzania Internetem oraz przygotowania do konferencji ONZ - Forum Zarządzenia Internetem IGF 2020. Przedstawiciel Polski w Grupie Wysokiego Szczebla Zarządzania Internetem Komisji Europejskiej oraz w Rządowym Komitecie Doradczym ICANN.

Zamknij

dr hab. Wojciech Filipkowski

dr hab. Wojciech Filipkowski

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku. Reprezentant Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor ponad 140 opracowań naukowych z zakresu kryminologii, kryminalistyki oraz prawa karnego publikowanych w kraju i za granicą. Specjalizuje się w zakresie wykorzystania nowych technologii przez organy ścigania, służby specjalne oraz wymiar sprawiedliwości. Ostatnie zainteresowania ogniskują się wokół analizy kryminalnej, predictive policing oraz sztucznej inteligencji.

Od 2002 r. uczestnik 17 projektów naukowych i badawczo-wdrożeniowych finansowanych przez organy krajowe oraz międzynarodowe w charakterze kierownika odcinków badawczych, głównego wykonawcy lub eksperta krajowego. W latach 2009-2011 kierownik projektu rozwojowego realizowanego pt. „Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Uczestnik ponad 170 konferencji naukowych, seminariów w kraju i za granicą, podczas których wygłosił ponad 80 referatów w języku polskim lub angielskim. W 2010 r. był członkiem polskiej delegacji na XII Kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat przeciwdziałania przestępczości i wymiaru sprawiedliwości (Salvador, Brazylia), podczas którego pełnił funkcje sprawozdawcy Committee II pt. „Recent developments in the use of science and technology by offenders and by competent authorities in fighting crime, including the case of cybercrime”. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zamknij

mec. Roman Bieda

mec. Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT oraz doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.
Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego.
Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii oraz studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia Prawo Zastosowania Sztucznej Inteligencji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

Zamknij